Pozvánka na Den otevřených dveří
Vážení rodiče,
zveme Vás ve čtvrtek 24.4. 2014 se od 8.00h do 10.00h na Den otevřených dveří.
Rodiče žáků I. stupně ZŠ mají možnost zhlédnout běžnou výuku ve svých třídách. Na II. stupni v tento bude již od rána probíhat projekt ke Dni Země. Rodiče tak mojí možnost vidět práci žáků ve tvořivých dílnách se smíšenými skupinami žáků.
Odpoledne se pak uskuteční třídní schůzky pro I. stupeň od 16.30h , pro II. stupeň od 17.00h.

Těšíme se na Vaši návštěvu a setkání s Vámi.
Otevření hřiště pro veřejnost
Sportovní víceúčelové hřiště u Základní školy v Ruské ulici bude od 14. 4. 2014 ve zkušebním provozu otevřeno veřejnosti.
Provozní doba pro veřejnost je stanovena pouze na pracovní dny od 16.00 do 19.00 hod.
Návštěvníci musí dodržovat provozní řád a řídit se pokyny správce hřiště.
Upozorňujeme, že objekt je střežen kamerovým systémem.
Filmový dokument - „Jak se žije s výjimečností“
Naše škola se zasazuje o to, aby všichni žáci byli společně vzděláváni přiměřeně svým schopnostem, nadání i zájmům. Rozdílnost chápeme jako samozřejmost a bereme ji jako přínos.
Odlišnost v jakékoliv podobě (ať už se jedná o nadání či zdravotní handicap) přináší svá úskalí, která se mohou projevit v prospěchu, ale i při začleňování do třídního kolektivu.
V naší škole se setkávají děti nadané s méně nadanými a děti z různých společenských komunit, což kopíruje běžný život. Odlišnost v jakékoliv podobě vede ke zvýšeným nárokům především na pedagogy, kteří musí umět přizpůsobit obsah i rozsah výuky všem žákům. Velký důraz tedy klademe na vzdělávání učitelů v oblasti inkluze, jehož prostřednictvím se žákům, kteří to potřebují, dostane individuální pomoci „šité na míru“ a naopak většinoví žáci se naučí žít se spolužáky, kteří jsou „jiní“ a naučí se tak odlišnost akceptovat- což cítíme jako veliký přínos v době, která je charakteristická snižující se mírou empatie a zvyšující se agresivitou vůči lidem, kteří jsou jakkoliv slabí a zranitelní.
Dokument „Jak se žije s výjimečností“ je výpovědí žáků znevýhodněných i všestranně nadaných a současně nabízí pohled na tuto problematiku ze strany dospělých – především jejich rodičů a učitelů.
Rádi bychom tuto zpověď šířili mezi širokou veřejnost. Dokument je určen žákům i učitelům školy, příp. ostatním pedagogickým pracovníkům, ale především široké veřejnosti.
Žákům ze zmiňovaného filmového dokumentu přejeme, aby jeho prostřednictvím získali ještě více přátel a aby se jim zvýšil pocit sounáležitosti se svým okolím.
Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2014/2015
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2014/15 proběhne ve dnech 23. a 24. dubna 2014. Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém plakátu k zápisu.
40 let od založení bývalé 1. ZŠ Litvínov
Letošní rok je pro bývalou 1. ZDŠ Litvínov jubilejním. V prosinci bude mít již neuvěřitelné čtyřicátiny.
Naše škola se připravuje na oslavu, která nebude komorní, ale je určena pro širokou veřejnost, zejména bývalé žáky, učitele a další pracovníky školy.
Včas budou realizované oslavy a s nimi spojené akce oznámeny i prostřednictvím médií.
Byli bychom rádi, kdyby se tato informace šířila dále. Nemáme kontakty na všechny ty, kteří se v budově dnešní ZŠ a MŠ Ruská 2059, Litvínov, učili, či pracovali. Veškeré informace můžete prosím zasílat na zsruska40@seznam.cz.